Table of Contents Table of Contents
Next Page שופרסל - דוח אחריות תאגידית 2015
Information
Show Menu
Next Page שופרסל - דוח אחריות תאגידית 2015

 
שיחה עם המנכ"ל, איציק אברכהן
6

שופרסל והסביבה התחרותית
8

על אחריות תאגידית בשופרסל
12

קידום חזון, הטמעת ערכים והתנהלות אתית
14

יצירת ערך ללקוחות
16

פריסה ארצית רחבה
17

הנגשה לכל לקוח
20

חווית השירות
20

מחוייבות למוצרים איכותיים
22

מהפכת המותג הפרטי
23

יצירת ערך לעובדים
26

מחויבות לכל עובד
26

מסלולי קידום וכלים להצלחה (עתודה ניהולית)
28

רווחה וקידום אורח חיים בריא
28

שמירה על בטיחות וגהות
29

יצירת ערך לקהילה
30

תרומה כספית
30

התרמה לעמותות בקופות
31

התגייסות בעת חירום למען הקהילה
32

הצלת מזון בסוף יום למוסדות ולעמותות מקומית
33

יצירת ערך לספקים
34

קידום רכש מקומי
35

הקמת המרכזים הלוגיסטיים החדשים בשוהם ובמודיעין
36

דיאלוג עם ספקים ולמידה משותפת
37

יצירת ערך לסביבה
38

התייעלות אנרגטית
39

צמצום המדרך הפחמני
41

טיפול אחראי בפסולת
42

צמצום שימוש באריזות וקידום בנייה ירוקה
43