Table of Contents Table of Contents
Next Page  8 / 46 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 8 / 46 Previous Page
Page Background

מיליון ש״ח

סניפים

11,505

277

שוק קמעונאות המזון בישראל מאופיין בשנים האחרונות בתחרות

מוגברת, הבאה לידי ביטוי בגידול בשטחי המסחר, בתחרות עזה

בזירת המחיר – הן ברמה הארצית והן במתחמים תחרותיים במיוחד,

שם פועלים בסמיכות סניפים של רשתות מתחרות. מאז המחאה

, אשר התמקדה במידה רבה בנושא יוקר

2011

החברתית של שנת

המחיה בתחום המזון, השיח הצרכני בתחום התנהל ברובו הגדול,

במהלך "הורדת

2014

בזירת המחיר. בהתאם, יצאה שופרסל בשנת

המחירים הגדולה", במסגרתו הוזלו מחיריהם של אלפי מוצרים

וצומצמו משמעותית פערי מחירים בין הפורמטים הקמעונאים

השונים, מתוך תפיסה כי עליה להתקרב לצרכן ולפעול ככל יכולתה

להפחתת יוקר המחיה בתחום המזון.

החליטה הרשת לשנות את השיח מהתמקדות בזירת

2015

בשנת

המחיר בלבד, להתייחסות גם לזירות של איכות, טריות ושירות,

ולתקשר באופן בולט את היתרונות שיש לשופרסל בתחומים אלו,

על מנת להעמיק את עמדת היתרון והמובילותשלה בשוק. במסגרת

זו, פעלה שופרסל בשלושה ערוצים מרכזיים: הרחבה משמעותית

של המותג הפרטי דרך כניסה לקטגוריות חדשות ומשמעותיות,

שיפור תפיסת האיכות והטריות של שופרסל ושדרוג מתמשך של

חווית השירות – הן הפיזית והן הדיגיטלית.

אסטרטגיית החברה מבוססת על עוצמותיה ובהן: היותה הרשת

הקמעונאית המובילה בישראל, פריסה ארצית רחבה, הן במרכזי

הערים והן מחוץ להן; יכולת אספקה עצמית-מרכזית של סחורות

לסניפי החברה, באמצעות מרכזיה הלוגיסטיים, מועדון לקוחות

מיליון לקוחות המהווה עוגן אסטרטגי

1.8-

רחב ביותר המונה כ

לשימור נאמנות ולקשר עם ציבור הלקוחות וחוסן פיננסי.

שופרסל והסביבה התחרותית

הסתכמו בכ-

2015

מכירות הקבוצה בשנת

הפעילה החברה

31.12.2015

נכון ליום

2014

בשנת

מיליון

11,602-

בהשוואה לכ

2013

מיליון ש"ח בשנת

11,909-

ובהשוואה לכ

283-

אלפי מ"ר) בהשוואה ל

514-

(שטח של כ

2014

אלפי מ"ר) בשנת

537-

סניפים (שטח של כ

8 |