Table of Contents Table of Contents
Next Page  5 / 46 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 5 / 46 Previous Page
Page Background יצירת ערך לסביבה התייעלות אנרגטית - 39 צמצום המדרך הפחמני - 41 טיפול אחראי בפסולת - 42 צמצום שימוש באריזות - 43 וקידום בנייה ירוקה 30 34 38 יצירת ערך לקהילה תרומה כספית - 30 התרמות לעמותות בקופות - 31 התגייסות בעת חירום למען הקהילה - 32 הצלת מזון בסוף יום למוסדות - 33 ולעמותות מקומיות יצירת ערך לספקים קידום רכש מקומי - 35 הקמת המרכזים הלוגיסטיים - 36 החדשים בשוהם ובמודיעין דיאלוג עם ספקים ולמידה משותפת - 37